Youtube/Tezkije
Dr. Jahja ibn Ibrahim el-Jahja
2. Preokupimi në kërkim të furnizimit:     Disa nga ata angazhohen në kërkim të furnizimit duke e harxhuar pjesën më të madhe të kohës së tyre në këtë, pastaj thonë se nuk ka kohë të mjaftueshme, për shkak të obligimeve ndaj fëmijëve dhe familjes, duke harruar se Allahu subhanehu ve teala ua ka garantuar atyre furnizimin dhe se kërkimi i furnizimit nuk ishte pengesë as për shokët e Muhamedit salallahu...
Video
01.02.2015
Video
13.01.2015
Video
26.12.2014
Video
17.12.2014
Avancim personal
Dr. Jahja ibn Ibrahim el-Jahja
2. Preokupimi në kërkim të furnizimit:     Disa nga ata angazhohen në kërkim të furnizimit duke e harxhuar pjesën më të madhe të kohës së tyre në këtë, pastaj thonë se nuk ka kohë të mjaftueshme, për shkak të obligimeve ndaj fëmi...
01.05.2015
Tezkije
Dr. Jahja ibn Ibrahim el-Jahja
Me emrin e Allahut, Mëshiruesit e Mëshirëplotit!     Parathënie:     Të gjitha lavdërimet i takojnë Zotit të botëve. Paqja dhe bekimi qofshin mbi më fisnikun e të dërguarve, Profetin tonë Muhamedin paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të, familje...
21.04.2015
Akide
Omer el Eshkar
Besimet të cilat vërtetohen me hadithet ahad      Para se ta mbarojmë këtë diskutim, do të bëjmë një listë të besimeve, të cilat vërtetohen me hadithe sahih (të vërteta). a) Pejgamberia e Ademit dhe e të Dërguarve të tjerë, pejgamberi...
10.04.2015
Avancim personal
Halid Abdul-Kerim Muhamed el-Lahim
Rëndësia e ndarjes së Kuranit në pjesë Kurani është zbritur që të punohet me të, që të arrijmë të punojmë me të duhet të kemi dituri për të. Dhe dituria arrihet përmes leximit dhe meditimit të tij. Sa më shumë që shtohet koha e ...
05.04.2015

Tezkije.com - Nuk lejohet shpërndarja ose/dhe ripublikimi i materialeve pa cekur burimin.
Shko tek kryefaqja