Youtube/Tezkije
Abdurrahman ibn Abdulaziz ed-Dihami
(... artikulli paraprak) Allahu i Lartësuar i ka lehtësuar shprehjet e Kur’anit për tu mbajtur mend dhe për tu lexuar, aq sa atë e kanë mësuar përmendësh edhe fëmijët më të vegjël; dhe i ka lehtësuar kuptimet e tij gjithashtu, për kuptim dhe kërkim diturie, prandaj ajo është fjala më e mirë në aspektin e shprehjeve, dhe më e vërteta në aspektin kuptimor, kështu që kushdo që i drejtohet asaj Allahu ia...
Video
30.09.2015
Video
14.09.2015
Video
28.08.2015
Video
19.08.2015
Avancim personal
Abdurrahman ibn Abdulaziz ed-Dihami
(... artikulli paraprak) Allahu i Lartësuar i ka lehtësuar shprehjet e Kur’anit për tu mbajtur mend dhe për tu lexuar, aq sa atë e kanë mësuar përmendësh edhe fëmijët më të vegjël; dhe i ka lehtësuar kuptimet e tij gjithashtu, për kuptim dhe kërkim diturie, ...
20.03.2016
Avancim personal
Abdurrahman ibn Abdulaziz ed-Dihami
(... artikulli paraprak) Dije – Allahu të mëshiroftë – se meditimi i Kur’anit është baza e rregullimit të zemrës, shpëtimit dhe stabilitetit të saj. Nuk ka asgjë që i afrohet atij në përforcimin e themeleve të besimit në zemër dhe ankorimin të li...
10.03.2016
Avancim personal
Abdurrahman ibn Abdulaziz ed-Dihami
(... artikulli paraprak) Dije se meditimi i Kur’anit Fisnik është një obligim prej obligimeve të kësaj feje, dhe për këtë gjë janë në ujdi shumica e komentuesve të Kur’anit. Ai që e lexon Kur’anin dhe e mediton atë, me këtë meditim do të arrij&eu...
19.02.2016
Avancim personal
Abdurrahman ibn Abdulaziz ed-Dihami
(... artkulli paraprak) Dije se njerëzit kanë dallime të mëdha në raport me Kur’anin Fisnik, prandaj Shejhul-Islam ibn Tejmije (Allahu e mëshiroftë) i ka ndarë njerëzit në katër grupe në raport me Kur’anin, sipas asaj që është përmendur në Librin e All...
06.02.2016

Tezkije.com - Nuk lejohet shpërndarja ose/dhe ripublikimi i materialeve pa cekur burimin.
Shko tek kryefaqja