Youtube/Tezkije
Halid Abdul-Kerim Muhamed el-Lahim
...vazhdim i artikullit Kuptimi i meditimit të Kuranit Mejdeni ka thënë: “Meditimi është të menduarit e thellë gjithëpërfshirës që të shpien te fundet e kuptimeve të fjalës dhe qëllimeve të saj të largëta.”[1] Ndërsa kuptimi i meditimit të Kuranit është përsiatja dhe mendimi në ajetet e Kuranit me qëllim të të kuptuarit të tyre, të perceptuarit e kuptimeve, gjykimeve dhe që...
Video
15.04.2014
Video
15.04.2014
Video
29.03.2014
Video
21.03.2014
Fetva
Omer el Eshkar
Cili është kuptimi i teksteve me anë të të cilave i Dërguari i Allahut u distancua nga ata që bëjnë mëkate? Ebu Ubejd ka thënë: "Ky distancim nuk do të thotë se ata nuk kanë asnjë lidhje me të Dërguarin e Allahut dhe fenë e tij. Mirëpo, sipas men...
23.04.2014
Avancim personal
Halid Abdul-Kerim Muhamed el-Lahim
...vazhdim i artikullit Kuptimi i meditimit të Kuranit Mejdeni ka thënë: “Meditimi është të menduarit e thellë gjithëpërfshirës që të shpien te fundet e kuptimeve të fjalës dhe qëllimeve të saj të largëta.”[1] Ndërsa kuptimi i medi...
19.04.2014
Avancim personal
Muhamed ibn Ibrahim el-Hamed
Ashtu siç prindërit kanë të drejta ndaj fëmijëve të tyre, ashtu edhe fëmijët kanë të drejta ndaj prindërve të tyre. Ashtu siç Allahu i Madhëruar na ka urdhëruar për mirësi ndaj prindërve, Ai poashtu na ka urdhëruar edhe për mirësi n...
17.04.2014
Fikh
Komisioni i përhershëm i hulumtimeve shkencore dhe fetwave
Pyetja: A lejohet ti jepet zeqati atij që ka borxhe? Po e zëmë se një person ka marrë borxh një sasi pasurie për ta blerë një tokë; a mund ti jepet atij zeqati? Dhe deri në çfarë mase e meriton zeqatin një person i cili merr borxh për t’iu blerë rroba fëm...
14.04.2014

Tezkije.com - Nuk lejohet shpërndarja ose/dhe ripublikimi i materialeve pa cekur burimin.
Shko tek kryefaqja