Youtube/Tezkije
Dr. Jahja ibn Ibrahim el-Jahja
(...artikulli paraprak) 16. Martesa     Shumica e atyre të cilët e kanë lënë pas dore çështjen e martesës kanë konsideruar se  gruaja është pengesë në rrugën e thirrjes; porse në anën tjetër epshi shpeshherë e largon dhe e dobëson njeriun aq shumë sa që nuk arrin dot ta kontrollojë më epshin e vet, derisa ai ta largojë komplet nga kjo rrugë.     Xha’fer bin Muhamed thotë:...
Video
30.09.2015
Video
14.09.2015
Video
28.08.2015
Video
19.08.2015
Avancim personal
Dr. Jahja ibn Ibrahim el-Jahja
(...artikulli paraprak) 16. Martesa     Shumica e atyre të cilët e kanë lënë pas dore çështjen e martesës kanë konsideruar se  gruaja është pengesë në rrugën e thirrjes; porse në anën tjetër epshi shpeshherë e largon dhe e dobëson ...
01.10.2015
Tefsir
Salih et-Turkij
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit të madh! Surja el-Haxh •             Ka zbritur në vitin e tretë hixhrij pas sures Nur. •             Ë...
21.09.2015
Avancim personal
Halid Abdul-Kerim Muhamed el-Lahim
Artikulli paraprak: Ndarja e leximit të Kuranit në pjesë të caktuara ditore (I) Argumente të përgjithshme mbi ndarjen e leximit të Kuranit në pjesë të caktuara ditore  Transmetohet nga Omer ibn Hatabi –Allahu qoftë i kënaqur me të- që Profeti ﷺ ka thën&eum...
20.09.2015
Trajtime shkencore
Bekër Ebu Zejd
Nëse arrin ndonjë post, atëherë mbaje në mend se litari i cili të dërgoi deri aty ishte kërkimi yt i diturisë, pra mirësia e Allahut dhe pastaj dituria jote ishte shkaku që ti ke arritur atë çfarë gëzon prej posteve në arsim, fetva, gjykatë… etj., kës...
12.08.2015

Tezkije.com - Nuk lejohet shpërndarja ose/dhe ripublikimi i materialeve pa cekur burimin.
Shko tek kryefaqja