Youtube/Tezkije
Shejh Abdurrahman ed-Dihamij
Nëse ajo që e përmendëm ishte realiteti që vie si pasojë e dhënies pas Kur’anit me meditim dhe perceptim, atëherë pa dyshim se largimi dhe shmangia nga meditimi i tij është një gjë e shëmtuar dhe e neveritshme. Imam Kurtubiu (Allahu e mëshiroftë) ka thënë: “Munafikët u nënçmuan për shkak të shmangies nga meditimi i Kur’anit, dhe shmangies së të menduarit rreth tij dhe kuptimeve të tij.”[1] ...
Video
11.04.2017
Video
22.03.2017
Video
22.02.2017
Video
18.01.2017
Avancim personal
Shejh Abdurrahman ed-Dihamij
Nëse ajo që e përmendëm ishte realiteti që vie si pasojë e dhënies pas Kur’anit me meditim dhe perceptim, atëherë pa dyshim se largimi dhe shmangia nga meditimi i tij është një gjë e shëmtuar dhe e neveritshme. Imam Kurtubiu (Allahu e mëshiroftë) ka thënë...
21.01.2017
Avancim personal
Abdurrahman ed-Dihamij
(... artikulli paraprak) Vërtetë meditimi i Kur’anit Fisnik është gjëja më e madhe që drejton kah madhërimi i Allahut të Lartësuar, gjë e cila është vetë qëllimi i krijimit; i Lartësuari tha: “Allahu është Ai, që ka krijuar shtatë qiej d...
14.07.2016
Avancim personal
Abdurrahman ibn Abdulaziz ed-Dihami
(... artikulli paraprak) Allahu e ka thënë të vërtetën kur ka thënë: “Dhe kështu, Ne të kemi dërguar ty Shpallje me urdhrin dhe vullnetin Tonë. Ti më parë nuk e ke ditur se çfarë është Libri e as ç’është besimi. Por atë (Kur...
07.07.2016
Avancim personal
Abdurrahman ibn Abdulaziz ed-Dihami
(... artikulli paraprak) Allahu i Lartësuar i ka lehtësuar shprehjet e Kur’anit për tu mbajtur mend dhe për tu lexuar, aq sa atë e kanë mësuar përmendësh edhe fëmijët më të vegjël; dhe i ka lehtësuar kuptimet e tij gjithashtu, për kuptim dhe kërkim diturie, ...
20.03.2016

Tezkije.com - Nuk lejohet shpërndarja ose/dhe ripublikimi i materialeve pa cekur burimin.
Shko tek kryefaqja