Youtube/Tezkije
Dr. Jahja ibn Ibrahim el-Jahja
Me emrin e Allahut, Mëshiruesit e Mëshirëplotit!     Parathënie:     Të gjitha lavdërimet i takojnë Zotit të botëve. Paqja dhe bekimi qofshin mbi më fisnikun e të dërguarve, Profetin tonë Muhamedin paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të, familjen dhe shokët e tij.     Nuk dua që të paraqes këtu ndonjë studim apo hulumtim duke të ndarë në tituj, kapituj, korniza dhe kufizime, por dua ta ...
Video
01.02.2015
Video
13.01.2015
Video
26.12.2014
Video
17.12.2014
Tezkije
Dr. Jahja ibn Ibrahim el-Jahja
Me emrin e Allahut, Mëshiruesit e Mëshirëplotit!     Parathënie:     Të gjitha lavdërimet i takojnë Zotit të botëve. Paqja dhe bekimi qofshin mbi më fisnikun e të dërguarve, Profetin tonë Muhamedin paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të, familje...
21.04.2015
Akide
Omer el Eshkar
Besimet të cilat vërtetohen me hadithet ahad      Para se ta mbarojmë këtë diskutim, do të bëjmë një listë të besimeve, të cilat vërtetohen me hadithe sahih (të vërteta). a) Pejgamberia e Ademit dhe e të Dërguarve të tjerë, pejgamberi...
10.04.2015
Avancim personal
Halid Abdul-Kerim Muhamed el-Lahim
Rëndësia e ndarjes së Kuranit në pjesë Kurani është zbritur që të punohet me të, që të arrijmë të punojmë me të duhet të kemi dituri për të. Dhe dituria arrihet përmes leximit dhe meditimit të tij. Sa më shumë që shtohet koha e ...
05.04.2015
Avancim personal
Dr. Jahja ibn Ibrahim el-Jahja
   Sira Pejgamberike mbështetet në burime të ndryshme të cilat ndahen në origjinale dhe plotësuese.    Prej burimeve origjinale janë: Kur’ani Fisnik, Hadithi, Librat e Sirës, betejave, evidencave, meritave, veçorive, si dhe libra të tjerë historik.    N...
25.03.2015

Tezkije.com - Nuk lejohet shpërndarja ose/dhe ripublikimi i materialeve pa cekur burimin.
Shko tek kryefaqja